Privacy verklaring

Morrizz organizing, gevestigd te Jan Campertstraat 5, 6416 SG, Heerlen, unit 1.21 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waar wij voor staan
Morrizz organizing hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. In onze privacy verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Uitsluitend geautoriseerd personeel in ons bedrijf heeft toegang tot je gegevens. De opslag en doorgifte van je gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Invullen van persoonsgegevens
Morrizz organizing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Indien je voor een trip reserveert via onze website of via mail wordt door ons gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om service te verlenen, het betreffende (reis)product te leveren of je in de toekomst over onze producten
te informeren.

Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals je naam, adres, geboortedatum, ID of paspoortnummer, e- mailadres en telefoonnummer, alsmede de noodzakelijke gegevens bij het voldoen van een betaling zoals je banknummer. Wanneer je een reservering maakt verwerken wij deze boekingsinformatie. Deze informatie kan gegevens over je busreis, hotel, ticket, prijs en de datum van je boeking omvatten. Bovendien verwerken we informatie over je reisschema, opstapplaats en medereizigers. Wij leggen je communicatie met ons vast via e-mail, social media of WhatsApp.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens bestaan uit gegevens over bijvoorbeeld ras, religie, gezondheid en politieke voorkeur. Deze gegevens mogen niet worden verzameld, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt. Daarnaast kun je ook aangeven bijzondere persoonsgegevens met ons te delen omdat je bijvoorbeeld medische assistentie nodig hebt of een speciale maaltijd hebt besteld. Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens, stem je ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. Uiteraard ben je altijd gerechtigd om deze toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door jouw gewenste diensten te leveren.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om je reservering(en) af te handelen. Je contactgegevens gebruiken we om met je te communiceren, je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor aanvullende diensten en om deze diensten te verbeteren.

Informatie kan worden gebruikt om je in de toekomst over reisproducten te informeren en overige marketingdoeleinden waaronder het versturen van nieuwsbrieven. Dit zorgt ervoor dat wij onze uitingen nog beter kunnen afstemmen op onze bestaande klanten en relevanter communiceren.

Om de service en het product zo goed mogelijk te leveren, kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers zoals hotels, touringcarbedrijf, ticketleverancier of derden. Zij leveren de uiteindelijke producten en diensten die je bij ons hebt geboekt. Wij verstrekken je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming aan personen of bedrijven voor commerciële doeleinden. Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) je persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om toch behulpzaam te zijn naar overheidsinstanties. Alle bestaande zijn reeds en nieuwe klanten worden automatisch ingeschreven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Afmelden hiervoor kan te allen tijde.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Morrizz organizing heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@morrizz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beeldmateriaal
Tijdens onze trips worden regelmatig video’s en foto’s gemaakt door Morrizz organizing en andere deelnemers aan de trip. Deelnemers aan onze trips gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze foto’s en video’s door Morrizz organizing kunnen worden gebuikt voor promotionele doeleinden en geplaatst kunnen worden op Social Media, website, programmaboekjes, nieuwsbrieven etc.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Morrizz organizing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@morrizz.nl

Persoonsgegevens die wij nodige hebben teneinde een reservering te completeren kunnen zijn:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– ID bewijs of paspoortnummer
– geldigheidsdatum ID bewijs of paspoort
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (deze lijst is niet limitatief)

Morrizz organizing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Morrizz organizing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wilt, dan kun je een verzoek sturen naar info@morrizz.nl. Morrizz organizing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Links
Onze website www.morrizz.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website. Wij adviseren je dan ook dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat je daar persoonsgegevens verstrekt.

Cookies

We gebruiken je IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Je kunt zelf je computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Morrizz organizing verstrekt links sites van (business) partners. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze per e-mail richten
aan: info@morrizz.nl